YRangeROI

class glue.core.roi.YRangeROI(min=None, max=None)[source]

Bases: glue.core.roi.RangeROI

Parameters

orientation – ‘x’ or ‘y’. Sets which axis to range