MplRectangularROI

class glue.core.roi.MplRectangularROI(axes)[source]

Bases: glue.core.roi.AbstractMplRoi

Matplotlib ROI for rectangular selections

Parameters
axes~matplotlib.axes.Axes

The Matplotlib axes to draw to.

Methods Summary

finalize_selection(self, event)

start_selection(self, event)

update_selection(self, event)

Methods Documentation

finalize_selection(self, event)[source]
start_selection(self, event)[source]
update_selection(self, event)[source]